Бисалгалай урдахи бэлэдхэл

Орон байраа сэбэрлэн арюудхажа, Богдо лама болон шабинарай хурэг дурые залажа тахил ургэлые табина. «Буритаhан тоhон хагдарhан набша бэшэ али  hайн hайхан эд эдеэнэй дээжээр тахил ургэ. Гэхэдээ эдэй  хубида бусадые гайхуулха мэтын хуурамша hанаа hэдэл байжа болохогуй» гэжэ сударта анхаруулна. Бисалгагша хун оороо угаал уйлэдэжэ, сэбэр хубсалаад йогын hуудалаар hууха хэрэгтэй. Сэдьхэлээ маша тайбан, тунгалаг болгоод абаралай орониие тодоруулан бисалгаха. Оорын урда огторгойдо дэлгэмэл уужам бадма сэсэгэй хуйhэндэ амин зурхэнэй багшын мун шанарта Богдо Зонхова хоер шабитай хамта заларжа байна. Богдо лама гэгээрэлэй замые заагша тула бурхан Эрдэни, тэрэниие унэндэ хургэhэн      ном Эрдэни хоер шабинь гэгээрэлэй замда нухэр болохо хубараг Эрдэни юм.

Богдо ламын арюун тунгалаг бэеэ  бухэлидоо Идам бурхадай суглаан бэлгэ бэлигэй Догшид заларха орон байна. Иимэ абаралай орон бухэнэй хуряангы мун шанар гэжэ этигэл унэмшэл тугэс узэхынь бугэдэ хуряангы шандамани гэдэг бисалгалай еhон юм.

Тиигээд оорын оршон тойрондо оорын дутын хунууд, хун турэлтэн булта саашалаад эхэ болоhонь хамаг амитан сугларжа hууhан гэжэ бодоно.

Иимэ байдал дунда оршолонгой жама ёhые хэсэг зуура эрьесуулэнэ.  Хэзээ ухэхыешье мэдэхэ угы, амидаларай дэмы жэжэ юумэндэ хулигдэжэ ябаhаар юушье танижа мэдэхэ угы, юушье оложо абалгуй энэ амидаралhаа нугэл буртаг лэ ганзагалан бусаха гэжэ айжа, алас холын замда хамагай ойро дутэ, хамагай этигэл найдабарита  тушэгни Гурбан Эрдэни бэлэй.

  Оорыгоо болоод эхэ болоhон хамаг амитаниие хулигдэhэнhээ сулоолжэ, мунхарал зоболонhоо гэтэлгэжэ хайрла гэжэ шэн зурхэнhоо абарал эрихэнь. Би болон огторгой сасуу эхэ болоhон хамаг амитан энэ сагhаа хэзээ гэгээрэхэ хурэтэр, сог жабхаланта багша дээдэнуудтэ этигэнэб. Гурбан зуйл юртэмсын агуу ехэ номой хаан Зонхово абаралай ороной суглаанда этигэнэб. Иигэжэ олон удаа зальбарха зуура абаралай оронhоо аршаанай урадхал буун арюудхажа байхые туhоолэхэнь шухала. Энэ боди сэдьхэл, саглашаугы дурбэ, сэдьхэлэй бисалгалые Этигэл сударай адли хэнэ. Энэрэл нигуулэслэлэй маша хусэтэй мэдэрэмжые оортоо уусхэжэ иигэжэ тангариглана.

Эхэ болоhон хамаг амитанай туhын

Тулада эгууридэ дээдэ гэгээрэлдэ

Утэр тургэн хурэхэб.

Эхэ болоhон хамаг амитание

Зоболонhоо гэтэлгэжэ улэмжын амар

Амгаланта бурханай хутагые

Муноо хургэе.

Тэрэнэй тулоо би гун удхата

Гуру йогые бисалгахам.

Иигэжэ гурбан удаа угуулэжэ, улэмжэ боди сэдьхэлые бисалгана. Тэрэ уедэ урда ургуулhан абаралай орон шара унгын гэрэл болон хайлажа, оорын хумэдхэ забhараар шэнгэхэдэ агшан зуура оорыгоо Богдо ламын дурэ хубираа гэжэ туhоолэнэ.

Би бол Бурхан бугэдын хуряангы Богдо лама гэhэн бурханлиг омогшолые оортоо туруулхэ ушартай.

Богдо ламада хубирhан оорын бэеэhээ гэрэл гэгээ гайхамшагтайгаар сасаржа байхые туhоолэнэ. Тэрэ гэрэл оршон тойрон сугларhан хамаг амитанда тудаhанаар тэды бухэнэй бохир буртагые арюудхажа бугэдэрээ Богдо ламада хубирна. Баhа гэрэл сасаржа hаба юртэмсые бухэлидоо арюудхаhанаар бэлгэ бэлигэй ордон харша болон хубирна.

Ундэhэн бисалгал

Ундэhэн бисалгалда 3 хэсэг бии.

          1. Цогшин (бисалгалай орон) иие урин залаха

2. Долоон гэшуутэ ургэл

          3. Хутаг гуйха зальбарал.

© 2022 СОЮЗ ЭМЧИ. Все права защищены. Designed By Erdeni