Гэм буртагые угааха бисалгал

Гэм буртагаа арюудхахые гуйн зальбаржа, мэгзэмые олон дахин уншахада Богдо лама эсэгэ, хубуудэй зурхэнhээ нарин хулhан шэнги сагаан унгэтэ гэрэлэй мун шанарта сорго гаража ниилэн нэгэдээд, оорын оройн hубэдэ шургаhан байна. Дахин зальбархада эсэгэ хубуудэй зурхэнhээ бэлгэ бэлигэй hун сагаан аршаан урадхал соргоор дамжан, оройн hубээр урдажа орожо, бухы бэеын hудаhан хурдые угаан арюудхажа байна. Тэрэ уеэдэ эртэ урдаhаа хуряажа суглуулhан нугэл хилэнсэ, сахил тангаригаа эбдэhэн алдуу унал булта хоо тортогай байдалаар дотоодо ада дон, зэдхэр бугэдэ утэн хорхойн байдалаар шара уhэнэй нухэ бухэноор гадагшалжа байхые туhоолэ. Энэ бухэнэй эсэстэ бэеэ бэлгэ бэлигэй аршаанаар дуурэжэ, сэбэр арюун болоhониие мэдэрэ.

© 2022 СОЮЗ ЭМЧИ. Все права защищены. Designed By Erdeni