Гун бэлигые бутээхэ бисалгал

Урдахи байдалаар аршаанай нарин хумхи бухэн hэлмэ болон боти сударай дурэдэ хубилhанаар тэрэ бухэнhээ гэрэл сасаржа, бурхад бодисатванарай гун бэлигые, hэлмэ ботиин дуроор гоходон еруулжэ шэнгээнэ, тэрээнэй урэ дундэ hургаал номой удхада торолто угы нэбтэрхэ гун бэлигые оложо байна гэжэ бодоно.

© 2022 СОЮЗ ЭМЧИ. Все права защищены. Designed By Erdeni