Гуру йога «Гандан Лхавжама» ын бисалгалай хутэлбэри

«Убадис угэлигын хаан» гэхэ уни эртэнэй сударта бурхан багшын иимэ зугнэл бии. «Муноо намда сагаан болор эрхи ургэжэ, боди сэдьхэл уусхэгшэ та ерээдуйн адаг сагта hарлагта ууланудай орондо, Буянта нэрэтэй хиидые байгуулха, сайн оюута гэхэ алдартай болохо». Энэ бол Богдо Зонхавын гайхамшагта уйлэнуудэй талаар эртэнэй сударнууд байдаг, олон зугнэлэй нэгэн.

Тэрэ олон галаб урда гэгээрhэн болобошье, эгэл хунуудэй узэгдэлдэ нийсуулжэ , хуварагай дуроор Бурханай шажанай саг уеын хирэ тооhонhонь hалгажа, оюун ухаанай бодисатва Манжушриин агуу ехээр урда хэншье бурин тугэс нээжэ шадаагуй, эртэнэй мэргэдэй гун удхата hургаалые тайлажа,гэгээрэлэй замые тодоруулан тугэс буянта хийдые байгуулhанаар гэлугба уламжалые ундэhэлоо. Тэрэ болбол хоердахи Бурхан багша юм. Номай хаан тэрээниие амин зурхэнэй багша болгон, дээдэлэгшэ шабиин шэн зурхэнэй зальбарал, бисалгалай охи шэмынь hонорто дамжаhан убадис ба Манжушри бурханhаа соерхоhон гуру йогын энэ уншалга бэлэй.

© 2022 СОЮЗ ЭМЧИ. Все права защищены. Designed By Erdeni