Мунхаг харанхайе арилгаха бисалгал

Баhа дахин зальбархада аршаанай урадхал гэрэлэй байдалаар нэбтэржэ, мэдэхэугы ба мунхагай харанхы бухэниие агшан зуурада гэрэлтулхэ гэжэ бисалга. Жэшээлбэл бурэнхыдэ мянган гэрэлтэ зула аhаха мэтэ гэгээн тунгалаг гэрэл бухы бэеэ согсосые эзэмдэнэ.

© 2022 СОЮЗ ЭМЧИ. Все права защищены. Designed By Erdeni