Номлогшо бэлигые бутээхэ бисалгал

Урдахи байдалаар бисалгалай дурые ганса боти судараар орлуулна. Тэрээндэ бурхад бодисатванарай идхан ойлгуулхын агуу ехэ бэлиг шэнгэhэнээр бусадта арюун hургаал зааха бэлиг ухааниие олобо гэжэ бодоно.

Тэмсэгшэ бэлигые бутээхэ бисалгал

Урдахи байдалаар бисалгалай дурые гэрэлтэ мэсын хурдоор орлуулна тэрээндэ бурхад бодисатванарай муу узэл бодолые илагша агуу ехэ бэлиг шэнгэhэнээр маргаан тэмсээндэ илагдашагуй боложо, буруу номлогшодые диилэхэ, тэмсэлэй бэлигые олохо гэжэ бодоно.

© 2022 СОЮЗ ЭМЧИ. Все права защищены. Designed By Erdeni