Тодо бэлигые бутээхэ бисалгал

Баhа дахин зальбархада шара аршаанай урадхал буужа бухы бэеэые дуургэжэ, аршаанай нарин хумхи бухэн Арабазана ба мэгзэмэй узэг болон хубирна. Тэрэ бухэнhээ гэрэл сасаржа бурхад бодисатванарай тодо бэлигые тарни узэгэй байдалаар залан ерэжэ тэрэнь бэеэ доторхи тарниин узэг тус буридэ шэнгэhэнээр сансар нирваниие илгаха тодо бэлигые эзэмшэлээ гэжэ туhоолэ.

© 2022 СОЮЗ ЭМЧИ. Все права защищены. Designed By Erdeni