Тургэн бэлигые бутээхэ бисалгал

Урдахи байдалаар аршаанай урадхал буужа нарин хумхи буринь Хри узэгэй байдалаар бэеэдэ тарана. Тэрэ бухэнhээ гэрэл сасаржа бурхад бодисатванарай тургэн агуу ехэ бэлигые урэ узэгэй байдалаар залан абажа муноохи узэгуудоо шэнгээнэ, энээнэй урэ дундэ эндуу буруу ухаан бодол турэбэл бусааха шадаха тургэн бэлигые олоноб гэжэ бисалга.

© 2022 СОЮЗ ЭМЧИ. Все права защищены. Designed By Erdeni