Убшэн амирлуулаха бисалгал

Мэгзэм уншан зальбархада, гэрэлэй шанарта соргоор дамжан аршаанай урадхал урдажа орожо ерэнэ. Хэрбээ хии ба хуйтэн убшэн тудаhан бол аршааниие hэрюун шанарта, сагаан унгоор бадган убшэндэ аршааниие hэрюун шанарта, хухэ унгоор ада донгын хорлолдо бол аршаанай дуhал хумхи буриие Дамдин бурханай дуроор, гараг саагай хорлолдо дуhал хумхи бурииень Очирваниин дуроор, лусын хорлол дуhал хумхи буриие Гарудиин дуроор гэхэшэлэн бисалгадаг. Муноохи аршаанай урадхал бухы бэеэые эзэмдэжэ, хоро убшэн бухэниие хорхой шумуул, эдеэрэ байдалаар шара уhэнэй нухоор гадагшалуулан туужа, угаан арюудхажа гэжэ бодоно. Илангаяа убшэн хоро тэрэ газартаа анхаралаа тублэрулжэ аршаанай урадхалда амирлан эдэгэжэ байхые туhоолэхэнь шухала. Энэ мэтэ бусад олон уйлэ даадхал хэжэ болохо болобошье, дээрэхи бисалгалда булта багтана. Ушарынь бэеэ сэдьхэлэй гэм буртаг арюудхажа, бэлигэй гэгээ дэлгэрhэнээр уйлэ буян аяндаа дэгжэн мандаха ушартай.

Цогшин хуряахань

Сог жабхаланта шандамани багша

Минии зурхэнэй бадма сэсэгтэ заларжа

 Улэмжын ехэ аша тэдхэмжээр

Бэеэ хэлэ сэдьхэлэй эди шэдиие соерхо.

 

Иигэжэ зальбархада  хоер шабинь Богдо ламада шэнгэжэ, тэдэнэй сэнти hуудалшье Богдо ламын сэнтиидэ шэнгэнэ, уламаар гэрэлэй шанарта лагшан дурэнь нарин боложо багадаhаар, эрхы хурганай шэнээ болоhоноор оорыншье толгойн оройдо Эсрун hубээр орожо, хий эршэмэй гол судалаар дамжан бууhаар зурхэн тушаа ерэнэ.

Тэрэ уедэ зурхээ найман дэлбэтэ дэлгэмэл  бадма сэсэгэй байдалаар бисалгана.

Бадма сэсэгэй хуйhэндэ оорын маша нарин хий сэдьхэл (hунэhэн)оршон байхые туhоолэ.

Багша зурхэн бадма сэсэг дотогшо залархадань, оорын hунэhэн багшада шэнгэжэ нэгэдэhэнээр шэнэ амидарал эхилжэ байна. Энэ баяр бахадалые гунзэгы мэдэрэ. Бадма сэсэг хумижа тэрэнэй гаднаhаань Арабазана ба мэгзэм тарниин эрхи шангаар хулижэ байна

Иигэжэ Богдо лама мунхэдоо танай зурхэ сэдьхэлдэ оршохо болоно. Зурхэндэ заларагша Багша хэзээшье хуряажа болохо угы ба, амидарал ухэл алишье уедэ хамагай Этигэлтэй тушэг байха болоно.

Жэшээнь таряа ургуулха анхань эхэ уусбэри хурьhэндэ урэ hуулгаха ябадал. Гэбэшье тэрээние ургуулхынь тулада, нара хура бордоhон гээд лэ  олон        зуйл нухэсэл шалтагаан хэрэгтэй. Бисалгалшье гэhэн энээнтэй адли. Гуру йога бол оороо урэ ундэhэ юм. Удэр буриин амидаралай энгэй уйлэдэлшье, тэрээндэ нухэсэл шалтагаан боложо, гэмээ тэндэhээ гэгээрэлэй ургаса хуряаха болоно. Тиимэдэ бисалгал забhарлаhан уедэшье оорын нюдэндэ харагдаха hайн муу жиирэй узэгдэл юу узэгдэбэшье багшын лагшан дурын хубилгаан сэнгэл гэжэ бодоно. Шэхэндэ ирагуу ирагуу бэшэ юу сонсогдобошье багшын  зарлиг эгэшэгэй сууряан            гэжэ бодоно. Сэдьхэлдэ hайн муу юу ургабашье, багшын таалал бэлигэй гэрэл гэгээ гэжэ бодоно

Илангаяа оорын ябаhан hууhан газар орон бухэниие Тугэс баясхаланта бурханай орон болгон адислажа. Зурхэндэ заларагша Багшадаа ургэжэ байна гэжэ бисалгахань ороной йога. Эд хэрэглэл хубсаhан умэдхэл юу эдлэжэ  хэрэглэбэшье, тэнгэриин арюун эдлэл болгон адислажа. Зурхэнэй багшада ургэжэ байна гэжэ бисалгахань, эд хэрэгсэлэй йога Эдеэ ундаа юу тохеолдобошье Ум А Хум тарняар адислажа, зурхэнэй Багшадаа тахил ургэжэ байна гэжэ бодон эдеэлхэнь, эдеэ ундаанай йога.

Энэ зуйл сэнгэлэй йога бисалгалаар ямарбаа гор бузарта абтахагуй, оршонай муу нулоондэ бохирдохогуй сэбэр  арюунаар оршохо болоно. Энэ талаар сударта

Эдижэ хэрэглэхэ бухэноо

Эрхим дээдэ удхаар

Эдлэжэ шададаг йогаша

Эндэл оhолдо абтаха угы гэжэ айлдана.

Гэхэдээ иимэ бисалгалые гунзэгы эзэмшэхын тулада   дараахи гурбан заршамые баримталана.

  1. Табан мэдэрэлые гэгээрэлдэ ядарал зоболон

алибаа муу  эршэм, hэрэл мэдэрэмжэhээ хамгаалха. Али болохо бисалгал хэхэдэ тохиромжотой аглаг оршониие оортоо бии болгохо.

  1. Эдишэ ундаанда шунан хобдоглохые сээрлэжэ, эм адли ухаагаараа хандаха. Оороор хэлэбэл эдихыи тулада бэшэ, амидархын тулада эдихэ.
  2. Нойр амаралтые хэтэруулхэгуй , саг имагта оюун hанаагаа хугжуулхэдэ анхаараха. Иихэдээ урэ шэмэгуй мэдэлгэ, мэдээлэлдэ хунэй наhые баралгуй ,гэгээрhэн багшанарай hургаал, унэн зуб замые гунзэгы судалжа, эзэмшэхэ.

Удэр буриин амидаралда арюун гэгээлиг

ухаагаар хандажа, зарим бисалгалай аргаhаа дурдабал.

Унтаха  уедэ. Тур зуура унтаhанаар,бэеэ махабадаа амаруулжа, бисалгал хэхэ эршэ хусые оложо, гэжэ бодохонь ниитэлиг hанамжа юм.

Нюуса тарниин уудэнhээ бисалгахань Оорын зурхэнэй Хум узэгhээ гэрэл сасаржа, hаба шэмэ юртэмсэ дахин тудаhанаар hаба юртэмсэ шэмэ юртэмсын амитадта шэнгэнэ.

Шэмэ юртэмсын амитад ,оортоо шэнгэжэ, оороо зурхэнэй Хум узэгтэ шэнгэжэ , Хум узэгынь уламаар хооhон шанарай агаарта шэнгэжэ арилаа гэжэ бисалган нойрсохо. hэрихэ уедэнь.

«Энэ hуни энэ юртэмсэдэ олон хун наhа нугшэhэн. Олон хун арюудхаха гэгээрэхэ боломжо алдаhан. Би багшынгаа абаралаар, амар мэндэ шэнэ удэртэй золгожо байна. Эрдэнитэ хунэй наhа хорогдоhоор байха тула, яаран бодожо, арюун буянта уйлэ уйлдэе гэхэнь hэрихэ уеын нийтэлиг hанамжа.

Нюуса тарниин уудэнhээ эхэ дагининууд бэлгэ бэлигэй огторгойhоо дамариин дууе магтан hэригты  гэжэ бодохо. Уламаар тодо гэрэл ба хооhон шанарай агаарhаа hаба шэмын узэгдэлые сасаран бии болгоод (урдахи бисалгые урбуу байдалаарынь хэхэ) бодохо

Хубсалхын уедэ  Xооhон шанарые бисалгаад, зурхэнэй багшаhаа гэрэл сасаржа  хубсаhанда тудаhанаар Хум узэгтэ хубиржа, тэрэнь гэрэлдэ хайлаад ошор Эрдэниин мун шанарта урбаа гэжэ бодоод. Ум базар рагча хум гэжэ уншабал хубсаhанда арюун сахюуса оршоно. Энэниие зурхэнэй багшадаа тахил болгон ургэжэ байна гэжэ бодоод умдэнэ.

Угаал уйлдэхэ уедэ

Зурхэнэй багшаhаа гэрэл сасаржа уhанда тудаhанаар бэлигэй  аршаан болон хубиржа, тэрээгээр бэеэ сэдьхэлэй буртаг бухэниие угаан арюудхажа байна гэжэ бисалгаха жэшээтэй.

Ехэ гэгээнтэй Могжогба:

Зориг , хатуужалаар гэгээрхэнь hэжэгтэй

Этигэл , бэшэрэлээр гэгээрхэнь hэжэг угы

Гэжэ айлдаhанинь гэгээрhэн багшые унэншээр шутэhэн агуу ехэ этигэл бэшэрэлhээ жиирын ухаанай зэргэhээ халин гараhан бисалгал, гэгээрэлэй хусэн барагдашагуй гэhэн угэ.

Гуру йогын Этигэл бэшэрэлээр амилжа бэежэгуй Идам бурхадые олон hара жэлэй турша хатуужалаар бисалгабашье ,эсэс туйлай гэгээрэлдэ хурэжэ шадахагуй ,харин амин зурхэнэй багшадаа этигэл бэшэрэл урбалтагуй ундаржа щадабал муноо удаан болонгуй адис орожо, гэгээрэхэ боломжотай.

Адис гэдэг угынь, амин зурхэнэй багшадаа шэнгэн нэгэдэхэ нэгэдэлые хэлэжэ байгаа юм. Оороо хэлэбэл , оорыншни оюун hанаанда соо шэнэ хубилалта гарана гэhэн угэ. Тиимэ болохоор гуру йогын уудэнhээ адис оршохо, оюун hанаа тугэлдэржэхэ хоер нэгэ удха элидхэдэг . Ундэhэн бисалгалые углоо эртэ, удэhээ урда, удэhээ хойшо, удэшэ гэhэн 4 хубяар, угы болбол  углоо, удын дунда, орой гэhэн 3 хубяар хэхэнь зуйтэй, улуу хурдасатай тулэбшэхэ зорилгоор удэhээ урда 3, удэhоо хойшо 3, ба 6 хубяар бисалгажа болоно. Хамагай голынь удэр буриин уйлэдэл боложо заншахань шухала.

Лобон Баабу

Тогтомол таhаралтагуй йога бисалгалаар

Дотоодо саадада нэбтэржэ

Ургэлжэ дундань амарбал

Уруул модоор гал гаргажа шадахагуй

Йога бисалгалшье тэрэмэтэ тула

Яабашье буу таhалдуула.

Энэ бол бисалгал ба дотоодо тугэс тугэлдэрые эрхимлэгшэ хун бухэнэй мартаха ёhогуй hанамжа болго.

Энэ хутэлбэриие Сердог Номун хаан Лубсанцултимжамсын зохеоhон гуру йогын бисалгалай зэргэдэ тулгуурлан бэшэбэ.

 

Сахилгаан сохихо мэтэ энэ наhандаа

Буян суглуулжа шадаагуйб

Гансал нугэл хэжэ, муу ябадал эдлэжэ байхадам

Урдамни намайе юу хулеэжэ байнаб

Гансал ухэл

Уйлын уреэр оорын эрхэ угы

Хаана турэхэ гээшэбиб

Гансал буянай хусоор эли болохо юм

Муу заяанда унажа байхадам

Хэн намайе абарха гээшэб

Бэеэ сэдьхэлэй убшэниием аргалжа

Боди мурэй зэргэдэ хутэлхэб

Гансал Агууехэ Эмшэнэр убшэн бухэниие

Улдэлгуй арилгадаг

Гурбан Эрдэнидэ этигэнэб

Этигэл гэдэг бол шажанда  орогшодай бэшэрэлэй ундэhэ болохо юм

Этигэл гэдэг бол муу турэлhээ татажа,  hайн заяанда абаашаха

Этигэл гэдэг бол амгалан бухэнэй  hуури болохо юм

Этигэл гэдэг бол сэдьхэлдэ бататай орошобол

Сэдьхэлые арюудхаха заhаха хумуужулхэ.

Сэдьхэл соогоо

Бурханай шажанай алтан дасан бодхооходо

Туруушын hанаан

Бурханай шажанай дасанда дутэлхэдэ

Туруушын алхам

Бурханай шажанай дасанай уудые нээжэ ороходоо

Туруушын уйлэдэл

Бурханай шажанай дасанда ороод,  гэмээ наманшалхадаа

Туруушын сэдьхэлэй арюудхал.

© 2022 СОЮЗ ЭМЧИ. Все права защищены. Designed By Erdeni