Улэмжэ бэлигые бутээхэ бисалгал

Баhа дахин зальбархада улаан шара аршаанай урадхал муноо соргоор урдажа ороод бухы бэеэ согсосые дуургэжэ, уламаар аршаниинь нарин хумхи бухэн Манзушри бурханай дурэдэ хубирна. Тэрэ бухэнhээ гэрэл зуг бухэндэ сасаржа, бурхад бодисатванарай агуу ехэ бэлигые Манзушри бурханай дурэ тусбуридэ шэнгэжэ байна энээнэй урэ дундэ уйлын урын зуб бурууе илгаха улэмжын бэлиг ухаан дэлгэрнэ гэжэ бодоно.

© 2023 СОЮЗ ЭМЧИ. Все права защищены. Designed By Erdeni