Зохеогшо бэлигые бутээхэ бисалгал

Урдахи байдалаар бисалгалай дурые, гэрэлтэ мэсын хурдын тэмдэгтэ боти судараар орлуулана. Энэнь оорын зохеохые хусэhэн бутээл байна. Уламаар тэрээндэ бурхад бодисатванарай зохеохо агууехэ бэлиг шэнгэhэнээр уран ирагуу, удха гэгээн ном бутээл зохеогшо бэлигые олоно гэжэ бодоно Сударта дурдаhан энэ 7 зуйлэй сэдьхэмжэтэ бисалгалынь бэеэ сэдьхэлээ арюудхаhанhаа эхилээд ,оюун бэлигай дээдэ шатын тугэс тугэлдэртэ эрэмбэ дараалал байна. Эндэ оорыгоо хугжуулээд зогсохогуй, бусадые гэгээруулхэдэ зайлашагуй шухала абьяас бэлигэй ургэн сарае хамаруулна. Бисалгагша хун эдээниие буриноорынь угы болбол hунган бисалгаха боломжотай гэхэдээ эхинэй 2 зуйлынь ундэhэ болохые анхарбал зохино.

© 2022 СОЮЗ ЭМЧИ. Все права защищены. Designed By Erdeni